Usnesení č.13/08 ze dne 9.10.2008

Usnesení - Zastupitelstva obce Bezděkov č.13/08 ze dne 9. října  2008:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

268. Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.12 z 14.8. 2008

269. Zprávu o činnosti rady obce

270. Zprávu o provedené kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

271. Zprávu o jednáních k záměru České pošty uzavřít pobočku Bezděkov

272. Informaci o zabezpečení voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje

273. Zavedení systému Czech Point

274. Příkaz starosty k provedení inventarizace k 31.12.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

275. Rozpočtové změny podle návrhu přednesené předsedkyní finančního výboru

276.     Nájemní smlouvu se společností  AIR WEB  se sídlem Nerudova 607 Klatovy, na části  pozemku 353 v kú. Struhadlo o výměře 20m2 za účelem stavby příhradového anténního stožáru pro přenos dat

277.     Mgr. Šárku Niklovou jako zástupce zřizovatele do školské rady příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola Bezděkov

278.     Změny volebního řádu pro volbu školské rady podle návrhu rady obce a vedení  Základní  školy a mateřské školy Bezděkov

279.     Své původní stanovisko z předešlého zastupitelstva. Usnesení č. 263 trvá  - ZO neschvaluje záměr terénních úprav na parc.č. 590 k.ú. Koryta, majitel Alois Šulda.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

280.    Radě obce projednat  připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce

                   Termín: nejbližší jednání rady

281.     Kontrolnímu výboru – prověřit splnění podmínek na vyplacení příspěvků na činnost jednotlivých společenských organizací – do 31.10.2008

282.     Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu podle schváleného návrhu

                       Termín : po skončení zákonné lhůty ke zveřejnění

283.     Členům inventarizačních komisí, velitelům jednotek SDH a ředitelce Základní školy a  mateřské školy zajistit řádné provedení inventur ve stanoveném termínu

                       Termín : inventarizace k 31.12.2008

                       Předání zápisů: nejpozději do 10. ledna 2009 

 

 

 

Ing. Zbyněk Svoboda – místostarosta                                           Josef Červený – starosta