Usnesení č. 14/08 ze dne 11.12.2008

Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Bezděkov č.14/08 ze dne 11. prosince  2008:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

284.     Kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva č.13 z 9.10 2008

285.     Zprávu o činnosti obecního úřadu v roce 2008

286.     Informaci z jednání o možnosti uzavření pobočky ČP

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

287.     Rozpočet obce na rok 2009

288.     Rozpočtové změny

289.     Hlavní akce na rok 2009

290.     Cenu vodného na rok 2009 ve výši 21,09 K, cenu stočného 22,94 Kč (včetně DPH)

291.     Ceny poukázek na odvoz komunálního odpadu na rok 2009: sezóna I. – 830 Kč, sezóna II.-

510 Kč, vývoz 1x14 dnů – 620 Kč a 1x30 dnů - 440 Kč

292.     Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací

293.     Záměr pronájmu pozemků č. 229/1, 229/5 a 229/15 k.ú. Bezděkov manželům Martínkovovým bytem Dolní Lhota 5, za účelem realizace pastevního areálu

294.     Záměr prodeje části pozemku 206/5 v k,ú. Bezděkov o výměře 74m2  manželům Ing. Philippu a   Pavle Hilscher, bytem Hálkova 132, Klatovy

295.     Průjezd vozidel Mogul Šumava Rallye 2009 a Historic Vltava Rallye 2009 dne 19.4.2009 částí území obce Tetětice-Koryta

 

Zastupitelstvo neschvaluje :

296.     Záměr prodej pozemků č. 229/1, 229/5 a 229/15 v k.ú. Bezděkov, Josefu Martínkovi, bytem Dolní Lhota

297.     Záměr prodej části pozemku 206/5 v k.ú. Bezděkov manželům Pavlu a Mileně Kadlecovým

298.     Záměr pronájem pozemku č. 814/1 k.ú. Bezděkov Jar. Holakovskému bytem Poborovic 4 (doložit vyjádření dotčených orgánů, specifikace pozemku)

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

299.     Radě obce projednat í připomínky a náměty z dnešního zasedání zastupitelstva obce

Termín : nejbližší jednání rady

300.     Starostovi obce uzavřít ve spolupráci s právníkem kupní a nájemní smlouvy podle schválených návrhů

Termín : po skončení zákonné doby zveřejnění a schválení zastupitelstvem

 

 

 

Ing. Zbyněk Svoboda                                                           Josef Červený

Místostarosta                                                                             starosta